2.1 Tehkää projektisuunnitelma

Nyt aloitatte projektinne suunnittelun. Projektin aikana hankitte tietoa valitsemastanne aiheesta ja teette siitä vaikuttamaan pyrkivän tekstin tai muun tuotoksen. Lopuksi jaatte tietonne ja kokemuksenne muille.

Projektin tuloksena on kaksi osaa:

 1. Vaikuttamaan pyrkivä teksti tai muu itse laadittu tuotos.
 2. Projektin esittely muille ryhmille digitaalisena esityksenä.

a) Rajatkaa aiheenne.

 • Mikä on aiheenne kannalta oleellista?
 • Mitä avainsanoja, aiheita, ajatuksia, tilanteita ja tapahtumia aiheeseenne liittyy?
 • Mitkä asiat eivät kuulu projektiin?

b) Muodostakaa tutkimuskysymykset.

Tutkimuskysymys on kysymys, jota lähdette selvittämään. Sen avulla rajaatte aiheenne. Hyvä tutkimuskysymys alkaa usein sanoilla miksi, kuinka paljon, miten, millainen, mitä eroa/yhteistä.

 • Muodostakaa kaksi 1–2 tutkimuskysymystä aiheellenne.  Kirjoittakaa ne tähän:
 • Muodostakaa 2–3 apukysymystä, joiden avulla voitte jaotella aihettanne pienempiin osa-alueisiin ja helpottaa tiedonhakua. Kirjoittakaa apukysymykset muistiin.

c) Suunnitelkaa, millaisen vaikuttavan tekstin tai muun tuotoksen haluatte tehdä.

Tuotoksen tarkoituksena on vaikuttaa lähiympäristöönne ja saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä esimerkiksi somessa tai paikallismediassa. Vaikuttava teksti tai tuotos voi olla esimerkiksi:

 • Juliste
 • Puhe
 • Mainos
 • Video
 • Tietoisku
 • blogiteksti
 • Vierailu
 • Kampanja
 • Näytelmä
 • Tapahtuma
 • Taiteellinen tuotos, esim.
  • maalaus
  • näytelmä
  • Liikunnallinen tuotos
  • tanssi
  • kisailu

Muoto on vapaa, mutta sen tulee olla ladattavissa Teamsiin tai muuhun opettajan osoittamaan paikkaan. Se voi olla esimerkiksi:

 • Powerpoint-esitys
 • Sway-dokumentti
 • iMovie-video
 • PicCollage -juliste.

Kirjoittakaa muistiin suunnitelmanne suunnitelmanne vaikuttavasta tekstistä tai muusta tuotoksesta.

d) Teette projektistanne digitaalisen esityksen. Se voi olla esimerkiksi PowerPoint- tai Sway-esitys.

 • Kirjoittakaa muistiin, millä ohjelmalla teette digitaalisen esityksenne.
 • Muistakaa varata aikaa suunnitelmissanne myös esityksen kasaamiselle.

e) Suunnitelkaa työnjako ja aikataulu.

 • Katsokaa video projektin työnjaosta.
 • Katsokaa video projektin aikataulun suunnittelusta.
 • Valmistelkaa aikataulu ja työnjako.
  • Listatkaa projektin työtehtävät.
  • Kuka ottaa yhteyttä paikallismediaan ja suunnittelee somenäkyvyyttä?
  • Kuka vastaa, että kaikki tarvittava materiaali on käytössämme?
  • Kuka tai ketkä tekevät tarvittavia kuvia, videoita tai piirroksia?
  • Kuka dokumentoi työskentelyämme?
  • Kuka huolehtii, että projekti etenee aikataulussa?

Voitte luoda alla olevan mallin mukaisen taulukon suunnittelun avuksi.

Päivä

Päivän tavoite

Mitä kukakin tekee?

Kotitehtävä

1. työkerta

2. työkerta

3. työkerta

4. työkerta

5. työkerta

 

f) Onko teillä tarvittavat välineet, tilat  ja materiaalit projektin toteuttamiseksi?  Kirjoittakaa muistiin, mitä tarvitsette.

g) Sopikaa dokumentointitapa ja -paikka.

 • Tallentakaa ryhmänne tiedostot ja materiaalit ryhmänne yhteistyötilaan. Huolehtikaa, että kaikilla on pääsy niihin.
 • Dokumentoikaa projektinne etenemistä koko ajan, näin teillä on materiaalia kasassa esitystä varten.

Kun suunnitelmanne on valmis, näyttäkää se opettajalle.