2.1 Valitkaa aihe

Aloittakaa aiheen valinta ideariihellä.

Ideariihi

Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa paperille vähintään kolme aihetta, jotka häntä Amerikoissa kiinnostavat.
Esitelkää ideanne ryhmässä ja keskustelkaa niistä. Voitte ideoida lisää. Aiheen keksimiseksi voitte:

  • pohtia harrastuksia.
  • tutkia karttaa.
  • pohtia kerättyjä uutisia.
  • tutkia kulttuurisia ilmiöitä.
  • Tutkimuksenne voi olla myös vertailu eri paikoista.
  • Valitkaa yhdessä lopullinen tutkimusaihe ja kirjoittakaa se muistiin.
  • Miksi aihe kiinnostaa erityisesti? Kirjoittakaa.

Ajatuskartta

Tehkää tutkimusaiheestanne ajatuskartta. Voitte tehdä ajatuskartan paperille tai käyttää liitteenä olevaa ppt-ajatuskarttapohjaa.

  • Kerätkää ajatuskarttaan kaikki aiheeseen liittyvät asiat, mitä teille tulee mieleen.
  • Lisätkää karttaan kysymyksiä aiheeseenne liittyen (hyviä, asiaa eteenpäin vieviä kysymyksen alkuja ovat “Miksi…”, “Miten…”, “Mihin vaikuttaa..”
  • Tallentakaa ajatuskartta sopimaanne paikkaan. Jos teette ajatuskartan paperille, voitte ottaa siitä kuvan.

Esitelkää ja perustelkaa aihe ja ajatuskartta opettajalle.