Ajatuksia digitaalisesta johtajuudesta (webinaari)

Alustus: Markku Pelkonen


Ymmärrä – omaksu – johda – opi

“Johtajien asennoituminen digitaaliseen muutokseen on pikemmin reaktiivista kuin proaktiivista, mikä hidastaa yritysten digitaalista kehitystä.”

Digitalisaatio on teknologian mahdollistama jatkuva muutos, joka vaiheittain murtaa vanhat toimintamallit ja tekee aikaisemmista tavoista tehdä ja tuottaa asioita yksinkertaisempia ja helpompia.

 • Digitalisaatiolle on luonteenomaista demokratisointi, demonetisointi ja disruptio.
 • Globalisaatio vahvistaa digitalisaation vaikutusta (nopeus, skaalautuvuus jne.).
 • Digitalisaatio edellyttää uudenlaisia, jatkuvasti muuttuvia ja joskus ristiriitaisia ajattelu- ja toimintatapoja, joita sekä työntekijöiden että johtajien on omaksuttava kaikilla organisaation tasoilla.

Tapa johtaa muuttuu radikaalisti

 • Hierarkisuus vs. verkostomaisuus/jaettu johtajuus
 • Rajattu / hallittu tiedonkulku vs. avoimuus ja tiedon helppo saavutettavuus
 • Ohjekeskeisyys/ohjauskeskeisyys vs. osallistavuus ja jaettu johtajuus
 • Osaamisen hankinta vs. osaamisen johtaminen.

Onnistuminen digitalisaation pyörteissä edellyttää toimintakulttuurin muutosta ja jatkuvaa vuorovaikutusta

 • Tiedolla johtaminen ja datan hyödyntäminen päätöksenteon tukena
 • Ajan vapauttaminen teknologian avulla
 • Yhteinen päämäärä ja suunta näkyväksi ja seurattavaan muotoon.

Koulun rooli hyvän elämän mahdollistajana

 • Oman päämäärän kirkastaminen
 • Hyvinvoinnin painottaminen
 • Tulevaisuustaitojen nostaminen keskiöön.