Esimerkkejä laaja-alaisista taidoista

Mitä kaikkea laaja-alainen osaaminen voi tarkoittaa sinun elämässäsi?

Alta löydät laaja-alaisen osaamisen kiekot. Opettajan kiekko on vasemmalla ja oppijan kiekko on oikealla. Voit klikata kuvan suuremmaksi. Kuva avautuu uuteen välilehteen. Kiekot löytyvät myös työkirjastasi.

Vertaa kiekkoja toisiinsa. Kummassakin on seitsemän osiota (L1–L7). Osioiden otsikot tarkoittavat kummassakin kiekossa samaa asiaa. Oppijan kiekon otsikot ovat vain vähän lyhyempiä. Alta löydät myös esimerkkejä laaja-alaisista taidoista. Esimerkit löytyvät myös jokaisen osan alusta.

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen = L1 Ajattelen ja opin

Esimerkiksi luova ajattelu, kriittinen ajattelu, syy-seuraussuhteen ymmärtäminen, opiskelutaidot, luova työskentelyote, päättelykyky, uuden keksiminen, oppimisstrategiat, tiedon rakentaminen, oma näkemys asioista

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu = L2 Vuorovaikutan, arvostan ja ilmaisen

Esimerkiksi yhteistyötaito, suhteet muihin ihmisiin, kaveritaidot, oman kulttuurin tuntemus ja kulttuurien moninaisuuden arvostus, ihmisoikeudet, taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön kokeminen, eettinen toiminta, mielipiteen rakentava ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot = L3 Huolehdin itsestäni ja olen vastuullinen

Esimerkiksi ajanhallinta, lepo, terveet elämäntavat, oman elämän tärkeät arkitaidot, kuluttajataidot, kestävä elämäntapa, ihmissuhteet, itsesäätely, teknologia ja sen vaikutukset omaan ja muiden elämään, oma rahankäyttö, mainonta, kohtuullisuus, jakaminen, säästäminen

L4 Monilukutaito = L4 Ymmärrän ja tulen ymmärretyksi

Esimerkiksi kyky ymmärtää erilaisia viestejä: tekstit, erilaiset symbolikielet, kehonkieli, ilmeet, ääni, kirjoitus, erilaisten viestintävälineiden käyttötaito, kriittinen ajattelu, erilaiset tekstit, omien vahvuuksien käyttö osallistumisessa ja vaikuttamisessa

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen = L5 Viestin tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti

Esimerkiksi teknologia opiskelun välineenä tiedonhaussa ja tuottamisessa, tutkiva ja luova työskentely, verkostoituminen, vastuullisuus, turvallisuus, ergonomisuus

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys = L6 Työskentelen ja verkostoidun

Esimerkiksi sinnikkyys, yritteliäisyys, tavoitteellisuus, oma vastuu yhteiskunnan jäsenenä, ryhmätoiminta, verkostoituminen, itsenäinen työskentely, järjestelmällisyys, pitkäjänteisyys, ajantaju

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen = L7 Osallistun ja vaikutan

Esimerkiksi asioihin vaikuttaminen, demokratia, kestävä kehitys, mielipiteen perusteltu ilmaisu, osallisuus, päätöksenteko, vastuullisuus