OPE Esimerkkejä laaja-alaisista taidoista

Laaja-alaisen osaamisen sisältöjä on opetussuunnitelman perusteissa sekä jokaisen oppiaineen sisällöissä. Alla on esimerkkejä kuhunkin osa-alueeseen liittyvistä sisällöistä. Voit täydentää sisältöjä ops:n perusteiden, oppiainesisältöjen, tavoitteiden, oppiaineen, aiheen ja tarpeen mukaan.

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Esimerkiksi luova ajattelu, kriittinen ajattelu, syy-seuraussuhteen ymmärtäminen, opiskelutaidot, luova työskentelyote, päättelykyky, uuden keksiminen, oppimisstrategiat, tiedon rakentaminen, oma näkemys asioista

2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Esimerkiksi yhteistyötaidot, suhteet muihin ihmisiin, kaveritaidot, oman kulttuurin tuntemus ja kulttuurien moninaisuuden arvostus, ihmisoikeudet, taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön kokeminen, eettinen toiminta, mielipiteen rakentava ilmaisu

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Esimerkiksi ajanhallinta, lepo, terveet elämäntavat, oman elämän tärkeät arkitaidot, kuluttajataidot, kestävä elämäntapa, ihmissuhteet, itsesäätely, teknologia ja sen vaikutukset omaan ja muiden elämään, oma rahankäyttö, mainonta, kohtuullisuus, jakaminen, säästäminen

4. Monilukutaito
Esimerkiksi kyky ymmärtää erilaisia viestejä: tekstit, erilaiset symbolikielet, kehonkieli, ilmeet, ääni, kirjoitus, erilaisten viestintävälineiden käyttötaito, kriittinen ajattelu, erilaiset tekstit, omien vahvuuksien käyttö osallistumisessa ja vaikuttamisessa

5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Esimerkiksi teknologia opiskelun välineenä tiedonhaussa ja tuottamisessa, tutkiva ja luova työskentely, verkostoituminen, vastuullisuus, turvallisuus, ergonomisuus

6. Työelämätaidot ja yrittäjyys
Esimerkiksi sinnikkyys, yritteliäisyys, tavoitteellisuus, oma vastuu yhteiskunnan jäsenenä, ryhmätoiminta, verkostoituminen, itsenäinen työskentely, järjestelmällisyys, pitkäjänteisyys, ajantaju

7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Esimerkiksi asioihin vaikuttaminen, demokratia, kestävä kehitys, mielipiteen perusteltu ilmaisu, osallisuus, päätöksenteko, vastuullisuus