Kohti aitoa muutosta

Toimintakulttuurin muutos on kestävällä tavalla on mahdollista, kun muutosta johdetaan suunnitelmallisesti ja hallitusti. Resurssien riittävyydestä, työvälineiden tehokkuudesta ja fyysisesti toimivasta oppimisympäristöstä huolehtiminen on ensisijaista, mutta se ei riitä. Pelkkä rakenteiden muuttaminen ei johda toivottuun lopputulokseen.

Rakenteiden kehittäminen ja aito muutos on mahdollista, kun tarkastellaan oppimista, koulun yhteistyökäytänteitä, sisäistä viestintää ja hyvää johtamista systemaattisen mallin kautta. Muutosta tukee teknologian käyttö, joka mahdollistaa läpinäkyvän viestinnän ja tiedonjaon.

Muutoksen johtaminen vaatii ihmisten johtamista. Ylhäältä alas johdettu muutos ei toimi vaan mukaan on saatava riittävästi sitoutuneita ihmisiä. Sitoutumista tapahtuu vain ja ainoastaan yhteisen keskustelun kautta. Keskustelulle on varattava tarpeeksi aikaa, sillä uusien ideoiden sulattelu ei tapahdu hetkessä. Yhdessä suunnitellut ja päätetyt askeleet helpottavat etenemistä.

Muutoksen tekemiseen tarvitaan myös uusia prosesseja. Yhteistyö ja jakaminen ovat tulevaisuuden työelämätaitoja, joita kouluyhteisöjenkin tulisi tukea. Yhdessä tekeminen ja osaamisen jakaminen auttavat opettajia jaksamaan ja kasvattavat heidän osaamistaan.

Opettajien yhteistyön syvin malli on yhteisopettajuus, jonka prosessit vaativat yhteisen suunnittelutyön lisäksi oppimisen yhteisen ohjauksen ja moniulotteisen arvioinnin. Oppimisen näkökulmasta yhteisopettajuus takaa oppijalle enemmän aikaa, tukea ja ohjausta, jolloin oppijan yksilölliset tarpeet tulee huomioitua. Se lisää oppijan osallisuutta ja työrauhaa sekä takaa todenmukaisemman arvioinnin ja palautteen.