L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Huolehdin itsestäni, olen vastuullinen

Arjen taidoissa on kyse mm. terveydestä, turvallisuudesta, ihmissuhteista sekä omiin työtehtäviin liittyvästä, oleellisesta osaamisesta.

Itsestä huolehtiminen niin työssä kuin vapaa-ajallakin on hyvinvoinnin perusta. Terveelliset ruokailutottumukset, tarpeellinen lepo, monipuolinen liikunta sekä ajanhallinta ja töistä palautuminen ovat itsensä huolehtimisen kulmakiviä. Myös psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu arjen taitoihin ja vastuullisuuteen.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia kuvastava PERMA-malli sisältää viisi hyvinvoinnin kulmakiveä. Kukin kulmakivi on positiivisesti yhteydessä fyysisen terveyden, elämäntyytyväisyyden, työtyytyväisyyden sekä työhön sitoutumisen kanssa. Mikään osa-alueista ei itsenäisesti voi määrittää hyvinvointia, vaan ne vaikuttavat siihen yhdessä. Myönteinen tasapaino näissä osa-alueissa johtaa kukoistukseen, eli hyvään ja motivoivaan elämään.

PERMA-mallin viisi osa-aluetta ovat:

  • positiiviset tunteet (Positive emotions)
  • sitoutuminen (Engagement)
  • ihmissuhteet (Relationships)
  • merkitys (Meaning)
  • saavutus (Accomplishment).

Hyvinvoinnin saavuttamiseksi kaikkia näitä osa-alueita voi harjoitella keskittymällä positiivisiin tunteisiin ja ajatuksiin, sitoutumalla esimerkiksi harrastukseen, rakentamalla positiivisia ihmissuhteita, tekemällä itselle merkitseviä ja tärkeitä asioita, sekä pyrkimällä tavoitteiden saavuttamiseen. Harjoittelu vaatii itsesäätelyä, eli oman toiminnan ja tunteiden säätelyä tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti, sekä tunnetaitoja ja itseohjautuvuutta.

Myös teknologia tarjoaa monia työkaluja arjen hallintaan. Teknologia voi olla kuitenkin niin työhyvinvoinnin lisääjä kuin estekin. Työympäristössä teknologian mielekäs ja tehokas käyttö on mahdollista etenkin silloin, kun koulussa käytössä olevan teknologian hyödyntämiseen on luotu yhteiset säännöt ja rakenteet. Arjen taidot kehittyvät yhteisten käytänteiden ja koulun tarpeisiin kehitettyjen osaamisen kehittämisen tukimallien ja -muotojen avulla. Myös osaamisen jakaminen sekä ammentaminen kollegoilta ja oppilailta sekä tiedon omaehtoinen hakeminen on tärkeää.

Työpäivän aikana on hyvä aktiivisesti huomioida sellaiset omat toimintatavat, jotka edistävät hyvinvointia ja jaksamista, mutta myös ne, jotka ovat hyvinvoinnin esteitä.

Työyhteisössä oma hyvinvointi heijastuu väistämättä myös muiden hyvinvointiin. Hyvinvointia ja terveyttä edistävien asioiden sekä tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen aktiivinen harjoittaminen on tärkeää kaikissa kohtaamisissa.

 

Lähde: Seligman’s PERMA+ Model Explained: A Theory of Wellbeing