L4 – Monilukutaito

Ymmärrän ja tulen ymmärretyksi

Monilukutaito on yhteydessä ajatteluun, tiedonhallintaan, sosiaalisiin taitoihin ja kulttuuriosaamiseen. Se tarkoittaa osaamista ja valmiutta pystyä hyödyntämään ja rakentamaan merkityksiä, käytänteitä ja tapoja, jotka ovat kulttuuri- ja tilannesidonnaisia.

Monilukutaidon tärkeys korostuu vuosi vuodelta yhä enemmän globalisaatiosta ja digitalisaatiosta johtuvan työkulttuurimuutoksen vuoksi. Monilukutaito edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta, jotka puolestaan ovat tärkeitä tekijöitä työyhteisön hyvinvoinnissa. Monilukutaito vaikuttaa myös kommunikaatioon ja viestintään, sillä se sisältää tekstien, sanallisten, kuvallisten, numeeristen, auditiivisten sekä kinesteettisten järjestelmien ilmaisutaitoja.

Niin kirjoitetun kuin kehollisenkin kommunikoinnin ja viestinnän ymmärtäminen on onnistuneen vuorovaikutuksen kannalta oleellista. Hyvä monilukutaito vähentää konfliktitilanteita, sillä se edistää huomiokykyä, yhteisöllisyyttä, tilannetajua ja kriittistä ajattelua. Se on myös vaikuttamisen työkalu.

Arjessa on hyvä huomioida ne hetket, jolloin on tullut ymmärretyksi sekä ne, joiden jälkeen on tullut tunne, ettei viestiä ole ymmärretty. Reflektointi on tärkeä osa ymmärretyksi tulemisen kehittymistä.

 

Lähde: