L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Viestin tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti

Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on välttämätön taito sekä työssä että sen ulkopuolella. Se on myös modernin työhyvinvoinnin edellytys.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen liitetään usein vain laitteisiin, järjestelmiin ja sovelluksiin sekä kykyyn käyttää niitä monipuolisesti, vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. Tämän lisäksi on kuitenkin hyvä muistaa taustalla tapahtuva, ihmisen suorittama tietotyö, ns. tietointensiivinen (kognitiivisesti kuormittava) ”ajattelutyö”, johon liittyvät tiedon vastaanottamisen, käsittelyn ja uuden tiedon tuottamisen osaamisvaatimukset. Ne yhdessä laite- ja sovellusosaamisen kanssa voivat vähentää työn kuormitusta helpottamalla esim. viestintää ja vuorovaikutusta, mutta toisaalta ne voivat lisätä kuormitusta olosuhteissa, joissa teknologian ja digitaalisen tiedon hyödyntäminen on suhteellisen uutta (esim. etäoppitunnit).

Teknologisen kehityksen perässä on vaikea pysyä. Yksilön osaamiselta se edellyttää sitkeyttä ja asennetta jatkuvaan oppimiseen. Ennakkoluulot ja epävarmuus teknologian ja laitteiden tuomista uusista työtavoista ovat hyvin tavallisia. Teknologiaan suhtautumiseen ja sen käytön ja hyödyntämisen oppimiseen vaikuttavat mm. henkilökohtainen, teknologinen harrastuneisuus sekä omat toimintatavat. Niitä on hyvä tarkastella aika-ajoin, sillä TVT-osaaminen johtaa väistämättä työhyvinvointiin ja tasa-arvoisempaan työkulttuuriin, kun kaikki läsnä olevat sukupolvet hallitsevat koulussa käytössä olevat laitteet ja ohjelmistot. Teknologisen kehityksen ollessa jatkuvaa ja kiihtyvää, omaehtoinen oppiminen on tärkeää, mutta sen lisäksi erilaiset yhteiset, ja jopa personoidut, tvt-osaamisen tukimallit ja -muodot ovat koulussa välttämättömiä.

Yhteisöllinen vastuu koostuu aina kunkin yksilön kyvystä toimia vastuullisesti. Vastuullisuus tietotyössä tarkoittaa mm. lakien ja yhteisten sääntöjen noudattamista, muiden huomioon ottamista esimerkiksi yhteiskäyttölaitteiden hallinnoimisessa tai kollegan tukemista päivittäisessä työssään tai nivelkohdissa, jossa hän tarvitsee apua. Se tarkoittaa myös vastaanottajat huomioivaa toimintatapaa digitaalisissa viestintäkanavissa, joissa esimerkiksi kehollisen viestinnän puuttuminen voi vaikeuttaa kokonaisvaltaisen viestin tulkintaa.

Vastuullisuus voi tarkoittaa myös fyysisestä ergonomiasta huolehtimista omalla työpisteellä. Tietoergonomian avulla vastuullinen organisaatio puolestaan pyrkii suojaamaan henkilöstöään kognitiivista kuormaa vastaan samalla tavalla kuin fyysinen ergonomia huomioi työn fyysiset vaikutukset ihmisten suorituskykyyn. Hyvän ja hallitun tietoergonomian avulla se pystyy antamaan henkilöstölleen eväät havainnoida ja kontrolloida työssä tarvittavaa tietoa sekä tukea oman työn suunnittelua. Tietoergonomia pitää sisällään myös palautumisen sekä kestävän tavan rytmittää tietointensiivistä työtä. Sekä työnantajan että työntekijän on hyvä huolehtia siitä, että päätteen ääressä vietetty kokonaisaika pysyy kohtuullisena.

 

Lähde: