L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys

Työskentelen ja verkostoidun

Globalisaatio, digitalisaatio ja teknologian kehitys muuttavat väistämättä tapaa tehdä asioita ja siten myös työelämää. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset voivat muuttaa työn vaatimuksia nopeastikin, mikä voi haastaa myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Siksi työelämätaitojen (esimerkiksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen, ajanhallinnan, joustavan ja luovan asenteen, uteliaisuuden, resilienssin ja oppimaan oppimisen) jatkuva, aktiivinen harjoitteleminen on tärkeätä vielä silloinkin, kun on ollut jo vuosikausia työelämässä mukana.

Usein työtä ja sen vaatimuksia tarkastellaan kirjallisen työsopimuksen kautta, mutta sen lisäksi työntekijä solmii työnantajan kanssa myös ns. psykologisen sopimuksen, joka on subjektiivinen käsitys hänen velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan työpaikalla. Työntekijä on valmis sitoutumaan organisaatioon, jos työ on mielekästä ja sopivan haastavaa, työyhteisö toimii, ja yksilöllä on valtaa itse päättää asioistaan.

Suomalaisen tutkimuksen mukaan nimenomaan vahvalla itseohjautuvuuskokemuksella on positiivinen yhteys hyvinvointiin, sillä vahva tunne itseohjautuvuudesta on yhteydessä työn imun ja motivaation sekä alhaisemman työuupumuksen ja stressin kanssa (Lerkkanen ym., 2020). Suomen kielessä sana sisältää niin yksilön kuin tiimienkin itseohjautuvuuden. Tiimityöskentelyssä voidaan puhua myös yhteisohjautuvuudesta. Toimiva itse-/yhteisohjautuvuus lisää yksilön ja tiimin yhteisöllisyyden, autonomian ja kyvykkyyden tunnetta, jotka ovat ihmisen psykologia perustarpeita ja hyvinvoinnin kulmakiviä. Se lisää myös työn merkityksellisyyden tunnetta ja edistää positiivista ilmapiiriä työpaikalla.

Työelämän kokemusten jakaminen kehittävällä ja ratkaisukeskeisellä tavalla kollegojen kanssa kannattaa aina. Omia subjektiivisia kokemuksia voi jakaa jopa oppilaiden kanssa ja olla näin heidän kanssakulkijanaan kohti aikaa, jolloin he itse siirtyvät työelämään.

Näin verkostoitumalla jo pelkästään oman lähipiirin kanssa omat työelämätaidot voivat kehittyä, kyvykkyyden, yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden tunne vahvistua, ja itseohjautuvuuskyky parantua. Onnistumisen kokemukset voivat lisätä motivaatiota ja työn imua. Silloin ihminen voi hyvin.

Lähde: