L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Osallistun ja vaikutan

Ihmisen psykologisiin perustarpeisiin kuuluvat autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat yhteydessä kaikkiin kolmeen psykologiseen perustarpeeseen. Vaikuttamalla oma rooli ryhmässä voi kasvaa ja osallistuminen voi nostaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Osallistumalla ja vaikuttamalla autonomia omassa toiminnassa vahvistuu.

Hyvinvointiin vaikuttavat pystyvyyskokemukset opetustyössä liittyvät ohjauksellisiin strategioihin, ryhmänhallintaan ja oppijoiden osallistamiseen, mutta myös opettajan oma, päivittäinen ja näkyvä toimiminen sekä oppilaiden kanssa että työyhteisössään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista on tärkeää.

Opettaja voi näyttää oppilaille aktiivisesti esimerkkiä siitä, miten omien näkemysten rakentava ilmaiseminen, kyky neuvotella ja sovitella sekä ratkaista ristiriitoja muita arvostavalla tavalla on arjessa mahdollista, ja kuinka yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattaminen sekä toimiminen tavalla, joka vahvistaa luottamusta, on tärkeää.

Työhyvinvoinnin ja esimerkiksi psykologisen turvallisuuden kannalta näiden taitojen aktiivinen ja tietoinen harjoittaminen työyhteisössäkin on välttämätöntä, sillä sosiaalinen tuki vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Oma aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisössä yhteisten pelisääntöjen mukaan ei vain paranna omaa työhyvinvointia, vaan se parantaa koko työyhteisön hyvinvointia.

Siinä missä tiimi hyötyy yksilöiden työpanoksesta kollektiivisesti, yksilö hyötyy tiimistä sosiaalisen ja psykologisen tuen ja yksilön perustarpeiden toteuttamisessa.

 

Lähde:

  • Ryynänen, J., Simonen, A., & Karkkola, P. (2020). Psykologiset perustarpeet työelämässä – autonomian edistämisellä kohti työn imua. Työelämän Tutkimus, 18(3), s. 246-261.
  • Lerkkanen, M-K., Pakarinen, E., Messala, M., Penttinen, V., Aulén, A-M., & Jõgi, A-L. (2020). Opettajien työhyvinvointi ja sen yhteys pedagogisen työn laatuun. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja. 
  • Van Mierlo, H., Rutte, C. & Vermunt, J., Kompier, M., & Doorewaard, J. A. C. M. (2006). Individual autonomy in work teams: The role of team autonomy, self-efficacy, and social support. EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY. 15 (3). 281-299. 10.1080/13594320500412249.