Opettaja 2025

Opettajan (oppimisen ohjaaja) tehtävänä on varmistaa, että oppijan toiminta, tekeminen ja oppimistulokset vastaavat oppijan kehittymiselle asetettuja tavoitteita. Keskeisiä osa-alueita opettajan työssä ovat työyhteisön hyvinvointi, oppimista tukevan toimintakulttuurin edistäminen ja oppimisen mahdollistaminen pedagogisen johtamisen ja ohjauksen kautta.

Hyvinvointi

 • Varmistaa oppilaiden arjen sujuminen (Oppimisen ohjaus, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja fyysisen ympäristön turvallisuus)
 • Tasa-arvon ja yhteisen vastuun vahvistaminen
 • Vuorovaikutusta lisäävän oppimiskulttuurin ohjaus

Talous ja oppimisen mahdollistavat resurssit

 • Oman vastuuryhmän budjetista huolehtiminen
 • Koulun taloudellinen suunnittelu yhdessä koulun johtoryhmän kanssa

Fasilitointi ja oppimisen ohjaus

 • Fasilitointi: Toimii oppimistilanteiden fasilitaattorina osallistaen ja sitouttaen oppijat yhdessä asettuihin tavoitteisiin
 • Viestintä: luokan viestintä koulun / oppivan yhteisön sisällä mkl. sidosryhmät ja vanhemmat

Ryhmän pedagoginen johtaminen

 • Rekrytointi: Oppimista tukevien lisäresurssien rekrytointi ja hankinta
 • Pedagogisen toimintakulttuurin ja työtapojen kehittäminen koulun strategian ja toimintakulttuurin kehittämiskohteiden suuntaisesti
 • Pedagoginen johtaminen arjessa: Yhteistyön, itseohjautuvuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen pedagogisen johtajuuden kautta

Sidosryhmäyhteistyö

 • Vanhemmat
 • Muut sidosryhmät, mkl. oppilaiden hyvinvoinnista vastaavat viranomaiset
 • Muut opettajat ja oppimista tukevat tiimit
 • Koulun johtoryhmä ja pedagogiset tiimit

Opettaja varmistaa oppijoiden tulevaisuustaidot, mahdollistaa, tukee ja ohjaa oppimisprosessia.

 • Varmistaa oppimistavoitteissa onnistuminen OPS:in ja oppijatasolla asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tiedolliset ja taitoihin sidotut tavoitteet.
 • Mahdollistaa omalla toiminnallaan yhteistyössä koulun strategisten kehittämishankkeiden onnistumisen luokka- tai ryhmätasolla.
 • Varmistaa henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien etenemisen arjessa (seuranta, ohjaus ja tuki).
 • Toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja mahdollistaa yhteistyön eri opettajatiimien välillä (oppimisen suunnitteluryhmä, toimintakulttuurin kehittäminen tiimeissä, pedagoginen jaettu johtajuus)
 • Suunnannäyttäjä omassa työssään: Jaettu vastuu koko koulun / oppimisyhteisön pedagogisessa johtajuudessa oman toiminnan ja esimerkin kautta.

Tavoitteena yhtenäinen ja tulevaisuustaidot varmistava oppimiskulttuuri:

 • Yhteiset tavoitteet ja päämäärä
  • Koulun jaettu visio, arvot ja tapa toimia
  • Strategisista tavoitteista arjen strategian mukaiseen toimintaan
 • Yhteinen, jaettu käsitys opettajan roolista ja vastuusta oppimisen ohjauksessa
  • Eri roolien yhteinen, jaettu merkitys
  • Eri roolien vastuut, velvollisuudet ja itsenäisen päätöksenteon puitteet
 • Yhteisöllinen ajattelutapa
  • Jaettu vastuu yhteisestä kasvatuspäämäärästä
  • Seurantamalli ja tapa seurata toiminnan etenemistä