Reflektio – Tiimin pelikirja

Saavutettavuus: äänitiedosto ja äänitiedoston tekstiversio.

Mari Rakkolainen, valmentaja, 2020

 

Moduulin tiivistelmä

Pohtikaa yhdessä esimerkiksi johtoryhmän kanssa. 

  • Onko koulussa toimivat arjen tiimit?
  • Miten tiimien toimintaa ohjataan?
  • Onko tiimeillä dokumentoidut tehtävät?
  • Seurataanko tiimien toimintaa?
  • Millä lailla tiimien työskentelyä tuetaan?

Sen jälkeen tehkää kysely tai järjestäkää keskustelutilaisuus koko työyhteisölle tiimityön kehittämisestä.

  • Käykää läpi eri tiimien toimintatapoja.
  • Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on havaittavissa?
  • Miten tiimit dokumentoivat työskentelyään?
  • Miten tiimit jakavat tietoa toiminnastaan?

Äänitiedoston käsikirjoitus

Reflektointi – Tiimin pelikirja

Tiimeissä työskentely on luonteva osa koulun toimintaa. Toimivat arjen tiimit auttavat opettajia oppimisen suunnittelusta aina oppimisen arviointiin asti. Tiimien toimintaa voi tukea ja ohjata tiimin pelikirjan avulla. Pelikirja ohjaa tiimit keskustelemaan tärkeistä asioista, kuten oppituntikäytänteistä, eriyttämisestä, joustavasta ryhmittelystä, arvioinnista. Samalla se ohjaa myös opettajat dokumentoimaan tiimin käytännöt pelikirjaan.

Toimintakulttuurin yhtenäistämisen ja uuden luomisen edellytys on avoin keskustelu tiimin jäsenten kesken. Yhdessä keskustelun ja hyvien käytänteiden jakamisen kautta syntyy uusia oivalluksia ja koulun toimintakulttuuri yhdenmukaistuu. Kun tiimit itse luovat pelisääntönsä, on kaikkien helppo myös sitoutua niihin ja tuoda ne osaksi oppimisen kulttuuria luokkahuoneisiin.