Toimintakulttuuri ja laaja-alainen osaaminen

Toimintakulttuuri tarkoittaa kiteytettynä yhteistä tapaa toimia arjessa. Koulun tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.

Toimintakulttuuri ilmenee monin eri tavoin, mutta etenkin yhteisön tavassa kommunikoida. Koulussa se ilmenee esimerkiksi tapana viestiä ja vuorovaikuttaa aikuisten, oppilaiden sekä aikuisten ja oppilaiden välillä.

Toimintakulttuurin kehittäminen koetaan usein johtajalähtöiseksi, mutta sen ytimessä ovat kuitenkin ihmiset sekä heidän henkilökohtaiset arvonsa, asenteensa, vahvuutensa ja toimintatapansa, jotka ovat kehittyneet oman elämän ja historian saatossa. Nämä henkilökohtaiset ominaisuudet tekevät jokaisesta ihmisestä, niin opettajasta kuin oppilaastakin, erityislaatuisen.

Kouluyhteisö voi siis muodostua hyvinkin erilaisista persoonista. Oleellista sujuvalle yhteistyölle on sen ymmärtäminen, mutta myös jatkuva oppiminen. Kouluyhteisö on oppiva yhteisö, joka luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen sekä rohkaisee oppimaan myös virheistä. Oppivan yhteisön rakenteet ja käytännöt edistävät hyvinvointia koulussa. Jatkuva oppiminen edellyttää yhteisön kaikilta jäseniltä, niin oppilailta kuin opettajiltakin, rohkeutta ja halua kasvaa ihmisenä sekä kehittää omaa persoonaansa ja omaa tapaa toimia ja vuorovaikuttaa yhteisössä.

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta, sekä kykyä hyödyntää tätä kaikkea tilanteen edellyttämällä tavalla. Opetussuunnitelmat edellyttävät laaja-alaisen osaamisen harjoittamista oppijoilla, mutta yhtä lailla sen seitsemän osa-aluetta tukevat myös opettajien jatkuvaa oppimista sekä kykyä sopeutua jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Laaja-alaisten taitojen systemaattinen harjoittaminen omassa arjessa voi auttaa opettajaa tunnistamaan oman erityislaatuisuutensa, vahvuutensa sekä kehittymismahdollisuutensa toiminnassaan kollegojen ja oppilaiden kanssa. Oivallukset omasta itsestä ja tavasta toimia voi lisätä työhyvinvointia sekä omalla henkilökohtaisella tasolla että koko kouluyhteisön tasolla. Omien laaja-alaisten taitojen systemaattinen harjoittaminen voi auttaa opettajaa myös oivaltamaan, miten oppilaiden laaja-alaisia taitoja voi parhaiten harjoittaa.

 

Lähde: e-perusteet

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019