Työhyvinvointi opetusalalla

Työ voi sisältää vaatimuksia ja voimavaroja, jotka vaikuttavat työntekijän hyvinvointiin. (eng. Job Demands-Resources Model, JD-R). Vaatimukset ja voimavarat voivat olla fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai työn ominaispiirteitä.

Työn vaatimukset vaativat työntekijältä ponnistuksia. Ponnistusten ollessa liian isoja ne muuttuvat stressitekijöiksi ja heikentävät työhyvinvointia lisäämällä uupumusta. Nämä vaatimukset voivat koskea esimerkiksi työn määrää, vaativuutta, palkkaa, aikatauluja ja työympäristöä.

Työhön liittyvät voimavarat puolestaan vähentävät tunnetta työn vaatimusten kuormittavuudesta. Voimavaroja voivat olla muun muassa työstä saatu palaute, autonomia, päätöksentekoon osallistuminen, sekä turvallisuuden tunne ja esimiehen tuki. Työn voimavarat vaikuttavat työn imuun.

Työn korkeat vaatimukset ja vähäiset voimavarat voivat johtaa työuupumukseen. Työuupuminen ilmenee mm. väsymyksenä, kyynistymisenä ja alentuneena pystyvyyden tunteena.

Opetusalalla työkuormitusta voi aiheuttaa esimerkiksi suuri työn ja oppilaiden määrä, työrauhan puute, tuen puute, oppijoiden huoltajiin liittyvät työasiat sekä esimerkiksi digitalisaation ja alan murroksen aiheuttamat muutokset työssä.

Opetuksen parissa työskentelevän hyvinvointi heijastuu myös oppilaisiin. Opettajan työhyvinvointi on yhteydessä oppijoille osoitettuun välittämiseen ja arvostukseen, luokkahuonevuorovaikutuksen laatuun (tunnetuki, toiminnan organisointi, ohjaus), sekä ohjaustyyliin. Lapsilähtöinen ohjaustyyli on yhteydessä kovempaan työn imuun, kun taas opettajajohtoisempi ohjaustyyli matalampaan työn imuun. Työn imu ilmenee tarmokkuutena, omistautumisena ja uppoutumisena.

 

Lähde:

  • Ahola, K., Tuisku, K., & Rossi, H. (2018). Työuupumus (burnout). Duodecim. Artikkelin tunnus: dlk00681 (025.014).
  • Demerouti, E., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. (2001). The Job Demands–Resources Model of Burnout. The Journal of Applied Psychology, 86, 499-512. 10.1037/0021-9010.86.3.499.
  • Lerkkanen, M-K., Pakarinen, E., Messala, M., Penttinen, V., Aulén, A-M., & Jõgi, A-L. (2020). Opettajien työhyvinvointi ja sen yhteys pedagogisen työn laatuun. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8324-6
  • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Työkuormitus